Halal , Health & Happiness

rules & regulations

Practical requirements

The basis of banning some foods

Halal & Haram

Practical requirements

 

 

Reasons of banning some foods

 

Halal & Haram

 

Products

Links

Quick access

Contact Info

Automation

Sitemap

Address : No.24 - Daneshkian st - Valiasr Ave - Tehran - Iran

Phone : 021 - 88909033

Chat room

Sign in

Fax : 021 - 88890858

e-mail : info@halal.gov.ir

Institute of Juridical Jurisprudence

International colleagues

©. All rights reserved by Halal Research Center of the Islamic Republic of Iran

 • حلال و حرام

  دستورات کلی قرآن می گوید که همه غذاها حلال هستند، جز آنچه بطور مشخص به عنوان حرام ذکر شده است. بر اساس قرآن مجید کتاب مقدس مسلمانان همه غذاهایی که خداوند برای ما انسانها تهیه نموده حلال می باشند.

  «ای اهل ایمان روزی حلال و پاکیزه که ما نصیب شما کرده ایم بخورید و شکر خدا را بجای آرید و تنها سپاس او گویید اگر شما خالص خدا را می پرستید» «سوره بقره، آیه ۱۷۲»

  در قرآن مجید و در آیات زیر غذاهای غیرمجاز ذکر شده اند :

  « به تحقیق خداوند حرام گردانید بر شما مردار و خون و گوشت خوک را و هر ذبیحه را که به اسم غیرخدا کشته باشند پس هر کس که بخوردن آن مضطر شود و به آن تمایل نداشته باشد گناهی بر او نخواهد بود که به قدر احتیاج صرف کند که خدا آمرزنده و مهربان است » «سوره بقره آیه ۱۷۳»

   

  « برای شما مومنان گوشت مردار و خون و خوک و آن ذبیحه ای را که به نام غیرخدا کشتند همه حرام شد و نیز حرام است هر حیوانی که به خفه کردن یا به چوب زدن یا از بلندی افکندن یا به شاخ زدن به هم بمیرند و نیز نیم خورده درندگان جز آن را که قبلاً تزکیه کرده باشید حرام است و نیز آن را که برای بتان می کشید و آن را که به تیرها قسمت می کنید که این کار فسق است. امروز کافران از اینکه به دین شما دستبرد زنند واختلالی رسانند طمع بریدند پس شما از آنان بیمناک نباشید و از من بترسید. امروز دین شما را به حد کمال رسانیدم و بر شما نعمتم را تمام کردم و بهترین آیین اسلام است.هرگاه از روی اضطرار نه به قصد گناه چیزی از آنچه حرام شده مرتکب شود حق بر او سخت نگیرد که خدا بخشنده و مهربان است » «سوره مائده، آیه۳»

   

  مصرف الکل و دیگر مواد سکرآور بر اساس آیه زیر ممنوع شده است:

  « ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی که رسمی بود در جاهلیت همه اینها پلید و از اعمال شیطان است. از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید» «سوره مائده، آیه ۹۰»

   

  در گروههای غذایی سخت گیرانه ترین مقررات مربوط به گوشت است. نه تنها خون، گوشت خوک و گوشت حیوانات مرده یا حیواناتیکه برای غیرخداوند قربانی شده اند بشدت ممنوع شده است، بلکه برای حیوانات حلال گوشت نیز ذکر نام خداوند هنگام ذبح لازم است.

  « پس شما مومنان چنانکه به آیات خدا ایمان دارید از آنچه نام خدا بر آن ذکر شد تناول کنید» « سوره انعام، آیه ۱۱۸»

   

  « و از آنچه نام خدا بر آن ذکر نشده مخورید که آن فسق و تبه کاریست. اهریمنان سخت به دوستان و پیروان خود وسوسه کنند تا با شما به جدل و منازعه برخیزند و اگر شما هم از آنان پیروی کنید مانند آنها مشرک خواهید شد» «سوره انعام، آیه ۱۲۱»

   

  بر این اساس، کلیه غذاهای پاک و تمیز برای مصرف مسلمانان مجاز است غیر از گروههای غذایی زیرو همچنین هر محصولی که از آنان مشتق شده و یا به آنها آلوده شده باشد:

   

  • مردار یا حیوان مرده

  •  خون جاری و منعقد شده

  • خوک و کلیه محصولات فرعی بدست آمده از آن

  • حیواناتیکه هنگام ذبح آنها نام خداوند ذکر نشده باشد

  •  هنگامیکه کشتار حیوانات به گونه ای است که مانع خروج کامل خون از بدن شود

  • حیواناتیکه با نامی غیر از نام خداوند کشتار شده باشند

  • همه انواع مواد سکرآور و موادی که انسان را از حالت طبیعی خارج می کند شامل الکل و مواد مخدر

  •  حیوانات گوشتخوار دارای دندان نیش، نظیر شیرها، سگ ها، گرگها یا ببرها

  • پرندگان دارای چنگالهای تیز (پرندگان شکاری)، نظیر باز، عقاب، جغد و کرکس

  •  حیوانات خشکی زی نظیر قورباغه و مار

   

  از آیات قرآن، حدیث و شرح و تفسیر علمای مسلمان، قوانین غذای اسلامی استنتاج شده است. در زیر آیات دیگری از قرآن در ارتباط با غذا و نوشیدیها آورده شده است.

   

  « ای مردم از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه را تناول کنید و پیروی نکنید وسوسه های شیطان را محققاً شیطان از برای شما دشمن آشکاریست » سوره بقره، آیه ۱۶۸»

   

  « ای اهل ایمان البته به عهد و پیمان خود وفا کنید (و بدانید که) بهائم بسته زبان برای شما حلال گردید جز آنچه بعداً برایتان تلاوت خواهد شد و جز آن صیدی که بر شما در حال احرام حلال نیست، همانا خدا به هر چه خواهد حکم کند» « سوره مائده، آیه ۱»

   

  « ای پیغمبر از تو سوال خواهند کرد که بر آنها چه چیز حلال گردیده بگو برای شما هر چه پاکیزه است حلال شده و صیدی که به سگان شکاری آموخته اند که به آنها آنچه خدا به شما یاد داده می آموزید. پس از صیدی که برای شما نگهدارند بخورید و نام خدا را بر آن صید یاد کنید و از خدا بترسید که خدا زود به حساب خلق می رسد» « سوره مائده، آیه ۴»

   

  « امروز هرچه پاکیزه است شما را حلال شد و طعام اهل کتاب برای شما و طعام شما برای آنها حلالست...» «سوره مائده، آیه ۵»

   

  « ای اهل ایمان حرام مکنید طعام های پاکیزه ای که خدا برای شما حلال نموده و ستم و تعدی به یکدیگر مکنید که خدا ستمکاران را دوست نمی دارد» « سوره مائده، آیه ۸۷»

  « و هرچیز حلال و پاکیزه ای که خدا روزی شما کرده از آن بخورید و بپرهیزید از مخالفت آن خدائی که به او گرویده اید» « سوره مائده، آیه ۸۸»

   

  « چرا از آنچه (از ذبایح که) نام خدا بر آن ذکر شده نمی خورند و برخود حرام می کنند در صورتیکه آنچه خدا بر شما حرام کرده مفصل بیان نمود که از آنها هم به هرچه ناچار شوید باز حلالست و بسیاری مردم به هوای نفس خود از روی جهل و نادانی به گمراهی روند همانا خدا به تجاوز کنندگان از حدود و احکام الهی داناتر است »« سوره انعام، آیه ۱۱۹»

   

  « و از آنچه نام خدا بر آن ذکر نشده مخورید که آن فسق و تبه کاریست، اهریمنان سخت به دوستان و پیروان خود وسوسه کنند تا با شما به جدل و منازعه برخیزند و اگر شما هم از آنان پیروی کنید مانند آنها مشرک خواهید شد» « سوره انعام، آیه ۱۲۱»

   

  « بعض حیوانات استفاده باربری و سواری کنید و از آنچه رزق شما کرده بخورید و از پی اغوای شیطان مروید که او شما را دشمن آشکاریست » « سوره انعام، آیه ۱۴۲»

   

  « بگو ای پیغمبر در احکامی که به من وحی شده من چیزی را که برای خورندگان طعام حرام باشد نمی یابم جز آنکه میته باشد یا خون ریخته یا گوشت خوک که پلید است و یا حیوانی که بدون ذکر نام خدا از روی فسق ذبح کنند و همین ها که حرام است هرگاه کسی به خوردن آن مضطر گردید از روی ستم و از راه تجاوز از فرمان خدا نباشد و به قدر ضرورت صرف کند خواهد بخشید که خدا بر خلق بسیار بخشنده و مهربان است »« سوره انعام، آیه ۱۴۵»

   

   « پس شما مومنان از آنچه خدا روزی حلال و طیب شما قرار داده تناول کنید و شکر نعمتش به جای آرید اگر حقیقتا خدا را می پرستید» « سوره نحل، آیه ۱۱۴»

   

  « خدا بر شما بندگان تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را به نام غیرخدا ذبح کنند حرام گردانید و باز از همین حرام ها نیز اگر کسی مضطر و ناچار شود بی آنکه قصد تجاوز و تعدی از حکم خدا نماید به قدر ضرورت تناول کند خدا البته غفور و مهربان است » « سوره نحل، آیه ۱۱۵»

   

 • اساس ممنوعیت بعضی غذاها

  در میان حیوانات دریایی تنها خوردن ماهی پولک دار و میگو حلال است. اگر ماهی ذاتا پولک داشته باشد ( هرنوع پولک ) و بعد تمام پولک آن بریزد ، بازهم خوردن آن جایز است. خوردن تخم ماهی خاویار که پولک دارد نیز حلال است.

  ماهی را باید به صورت زنده صید کرد و یا اگر از آب بیرون افتاده است ، قبل از مردن آن را گرفت .

  برای صیاد ، مسلمان بودن و بردن نام خدا شرط نیست و می توان از صید غیرمسلمانان نیز استفاده کرداگر اطمینان به زنده بودن ماهی قبل از صید پیدا شود.

   

 • الزامات عملی

  لبنیات و تخم مرغ

  شیر و تخم مرغی که از حیوانات حلال بدست آمده باشند حلال است. در کشورهای غربی گاو منبع اصلی تامین شیر و مرغ منبع اصلی تامین تخم مرغ است. بر روی بسته بندی شیر و تخم مرغ بدست آمده از منابع دیگر باید برچسب مناسب زده شود.

  محصولات گوناگونی از شیر و تخم مرغ بدست می آید. شیر برای تهیه پنیر، کره و خامه استفاده می شود. آنزیم های مختلفی برای تولید پنیرها مورد استفاده قرار می گیرند. انواع آنزیم های مورد استفاده برای تولید پنیر بسیار مهم هستند. آنزیم ها بر اساس منابعی که از آن تهیه شده اند ممکن است حلال یا حرام باشند. چنانچه این آنزیم ها از میکروب ها یا حیوانات کشتار شده حلال بدست آمده باشند حلال هستند. آنزیم های بدست آمده از خوک حرام می باشند. بر اساس آنزیم های استفاده شده در تولید پنیرها یا سایر محصولات لبنی، این محصولات به حلال، حرام و محصولات مورد شک و تردید طبقه بندی می شوند. بر همین اساس افزودنی هایی نظیر امولسیفایرها یا ممانعت کننده های رشد کپک باید مورد پایش قرار گیرند تا از محصولات شیر و تخم مرغ رفع شبهه شود .

 • لبنیات و تخم مرغ